А.С.Д. в Google News - натисніть Підписатися

Список опублікованих автором праць за темою дисертації

Формування теоретико-методологічних засад політичної аналітики в державному управлінні України

До попередньої частини:
Висновки

Монографія
1. Кальниш Ю.Г. Політична аналітика в державному управлінні: теоретико-методологічні засади: Монографія. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – 272 с.

Статті у фахових виданнях

2. Кальниш Ю.Г. Політичні партії: логіка об’єднавчого процесу // Вісн. УАДУ. – 2003. – № 2. – С. 327-332.
3. Кальниш Ю.Г. “Закон Ома” в суспільних відносинах // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. ОРІДУ НАДУ. – О.: ОРІДУ НАДУ, 2003. – Вип. 3 (15). – С. 277-285.
4. Кальниш Ю.Г. Політичний моніторинг суспільних реформ в Україні // Актуальні проблеми внутрішньої політики: Наук. журн.: Дод. до Вісн. НАДУ. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – Вип. 1. – С. 79-89.
5. Кальниш Ю.Г. Політичне прогнозування в державному управлінні // Зб. наук. пр. НАДУ. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – Вип. 1. – С. 390-400.
6. Кальниш Ю.Г. Політичний аналіз у державному управлінні: предмет, специфіка і дефініції // Вісн. НАДУ. – 2004. – № 2. – С. 88-96.
7. Кальниш Ю.Г. Оцінка ефективності виконання PR-програм у процесі формування іміджу регіональних органів влади // Теорія та практика державного управління: Зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХРІДУ НАДУ “Магістр”, 2005. – Вип. 2 (11). – С. 127-132.
8. Кальниш Ю.Г. Суб’єкти політичної аналітики в державному управлінні // Державне управління: теорія і практика: Електрон. фах. вид. НАДУ. – 2005. – №. 1. – http://www.nbu.gov.ua/e-journals/DUTP/2005-1.
9. Кальниш Ю.Г. Політичний моніторинг і контент-аналіз в системі державного управління // Зб. наук. пр. НАДУ. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – Вип. 1. – С. 263-270.
10. Кальниш Ю.Г. Концептуальні засади формування політичної культури громадянського суспільства в Україні // Державне управління в Україні: реалії та перспективи: Зб. наук. пр. НАДУ. – К.: Вид-во НАДУ, 2005, – С. 334-340.
11. Кальниш Ю.Г. Політичний ризик в державному управлінні // Вісн. НАДУ. – 2005. – № 2. – С. 314-320.
12. Кальниш Ю.Г. Об’єкт, предмет і основні дефініції політичної аналітики в державному управлінні // Вісн. НАДУ. – 2005. – № 3. – С. 331-338.
13. Кальниш Ю.Г. Проблеми та перспективи інституціоналізації політичної аналітики в процесі формування системи державного управління України // Вісн. НАДУ. – 2005. – № 4. – С. 339-346.

14. Кальниш Ю.Г. Особливості теоретико-методологічної еволюції політичної аналітики в Україні: нарис теорії та історії державного управління // Зб. наук. пр. НАДУ. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – Вип. 2. – С. 3-13.
15. Кальниш Ю.Г. Витоки та наукова еволюція політичної аналітики: історіографічна періодизація // Вісн. НАДУ. – 2006. – № 1. – С. 261–268.
16. Кальниш Ю.Г. Інституціональні особливості аналітичного супроводу процесів вироблення та реалізації державної політики в сучасній Україні // Вісн. НАДУ. – 2006. – № 2. – С. 36-43.
17. Кальниш Ю.Г. Логіка і методологія політичного аналізу в державному управлінні // Зб. наук. пр. НАДУ. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – Вип. 1. – С. 3-13.
18. Кальниш Ю.Г. Класична політологія ХІХ-ХХ ст. як теоретичне підґрунтя сучасної політичної аналітики в державному управлінні // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. ОРІДУ НАДУ. – О.: ОРІДУ НАДУ, 2006. – Вип. 2 (26). – С. 57–63.
19. Кальниш Ю.Г. Концептуальні засади політичного аналізу в державному управлінні // Державне управління: теорія і практика: Електрон. фах. вид. НАДУ. – 2006. – №. 1. – http://www.nbu.gov.ua/e-journals/DUTP/ 2006-1.
20. Кальниш Ю.Г. Особливості підготовки фахівців з політичної аналітики для потреб державного управління в сучасній Україні // Вісн. держ. служби України. – 2006. – № 3. – С. 47-52.
21. Кальниш Ю.Г. Громадська думка та експертні оцінки щодо напрямів і перспектив світової інтеграції України: політичний аналіз // Наук. журн. “Менеджер” Вісн. Донець. держ. ун-ту упр. – 2006. – Вип. 3 (37). – С. 36-43.
22. Кальниш Ю.Г. Сучасний зарубіжний досвід імплементації політичної аналітики в державному управлінні: теорія і практика // Вісн. НАДУ. – 2006. – № 3. – С. 172-179.
23. Кальниш Ю.Г. Теоретико-методологічна генеза політичної аналітики в V-XVIII ст. (нарис теорії та історії державного управління) // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. / Редкол.: С.М.Серьогін (голов. ред.) та ін. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2006. – Вип. 2 (24). – С. 13-22.
24. Кальниш Ю.Г. Формування теоретико-методологічних засад сучасної політичної аналітики в Україні // Вісн. НАДУ. – 2006. – № 4. – С. 167-176.
25. Бакуменко В.Д., Кальниш Ю.Г., Руденко О.М. Особливості застосування інноваційних фільтрів в процесі пошуку евристичного змісту наукового дослідження // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. / Редкол.: С.М.Серьогін (голов. ред.) та ін. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2005. – Вип. 3 (21). – С. 12-19 (узагальнення науково-теоретичного матеріалу й розроблення технологій формування евристичного змісту наукового дослідження (на основі ідеї застосування інноваційних фільтрів В.Бакуменка). – Авторських 6 с.
26. Кальниш Ю.Г., Мінаєва В.А. Зв’язки з громадськістю в державному управлінні: перспективи для України // Вісн. НАДУ. – 2005. – № 1. – С. 339-346 (виділення та розроблення політичних аспектів застосування технологій зв’язків з громадськістю в практиці державного управління). – Авторських 6 с.
27. Кальниш Ю.Г., Сурмін Ю.П. Соціальні й гуманітарні проблеми сучасного українського націотворення та шляхи їх розв’язання // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. / Ред. кол.: С.М.Серьогін та ін. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2004. – Вип. 4 (18). – С. 9-19 (політичний аналіз соціальних й гуманітарних проблем вітчизняного націотворення, прогнозування шляхів їх розв’язання). – Авторських 6 с.
28. Кальниш Ю.Г., Тертичка В.В. Аналіз та оцінювання політики в системі моніторингу взаємодії органів державної влади // Вісн. НАДУ. – 2004. – № 3. – С.86–95 (розроблення теорії і технології оцінювання ефективності взаємодії органів державної влади в процесі реалізації державної політики). – Авторських 6 с.

Статті в інших наукових виданнях

29. Кальниш Ю.Г. Соціально-політична ситуація в Україні як передумова політичної реформи (матеріали експертного дослідження) // Парламентсько-президентська форма правління: Україна та німецький досвід: Зб. наук. пр. / За наук. ред. В.І.Розпутенка. – К.: К.І.С, 2003. – С. 102–113.
30. Кальниш Ю.Г. Проблеми та перспективи реформування адміністративної системи в Україні // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К.; Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – Вип. 7. – С. 77-87.
31. Кальниш Ю.Г. Державно-управлінські механізми сприяння формуванню політичної культури громадянського суспільства в Україні // Наук. пр.: Наук.-метод. журн. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – Т. 44. – Вип. 31. Політ. науки. – С. 186-191.
32. Кальниш Ю.Г. Специфіка політичної аналітики в недержавному секторі сучасної України // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К.; Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – Вип. 8. – С. 4-13.


Тези доповідей

33. Кальниш Ю.Г. Провідні критерії системного підходу в науковому забезпеченні державної політики // Концептуальні засади реформування політичної системи України: стан і перспективи розвитку політичних наук: Матеріали круглого столу, Київ, 13 квіт. 2001 р. / За заг. ред. В.І.Лугового. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – С. 227-231.
34. Кальниш Ю.Г. Актуальні питання науково-аналітичного забезпечення державної політики України // Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяченої 10 річчю Академії, Київ, 31 трав. 2005 р.: У 2 т. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – Т 1. – С. 218-220.
35. Кальниш Ю.Г. Тенденції розвитку громадської думки щодо підтримки європейського та євроатлантичного курсу України // Актуальні проблеми взаємодії органів державної влади з суб’єктами громадянського суспільства в контексті реалізації європейського та євроатлантичного курсу України: Матеріали наук.-практ. конф. – К.: Євроатлантікінформ, 2006. – Вип. 2 (8). – С. 39-42.
36. Кальниш Ю.Г. Пріоритетні напрями реформування системи науково-аналітичного супроводу процесів вироблення та реалізації державної політики в Україні // Проблеми трансформації системи державного управління в умовах політичної реформи в Україні: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2006 р.: У 2 т. / За заг. ред. О.Ю.Оболенського, В.М.Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – Т. 1. – 464 с. – С. 183-185.

Навчальні посібники

37. Ребкало В.А., Валевський О.Л., Кальниш Ю.Г. Політична аналітика та прогнозування: Навч. посіб. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 60 с. (Ю.Г.Кальниш – розд. 1-4, додатки). – Авторських 36 с.
38. Теорія і практика політичного аналізу: Навч. посіб. / Авт. кол.: О.Л.Валевський, Ю.Г.Кальниш, В.А.Ребкало та ін.; За заг. ред. О.Л.Валевського, В.А.Ребкала. – К.: Міленіум, 2003. – 226 с. (Ю.Г.Кальниш – розд. 2.3; 2.4; 3.2; 4.1-4.3). – Авторських 54 с.
39. Ребкало В.А., Кальниш Ю.Г. Практикум з політичної аналітики в державному управлінні: Навч.-метод. посіб. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 56 с. (Ю.Г.Кальниш – вступ, розд. 1-4). – Авторських 48 с.
40. Проблеми і перспективи розвитку України: аналітичні матеріали: Наук.-метод. посіб. / За заг. ред. В.М.Князєва, Ю.П.Сурміна; Авт. кол.: В.Д.Бакуменко, Н.В.Грицяк, О.П.Губа, С.О.Зайцев, В.М.Князєв, Ю.Г.Кальниш та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 180 с. (Ю.Г.Кальниш – розд. 3.1; 4.3). – Авторських 22 с.
41. Політичні інститути та процеси в умовах трансформації українського суспільства: Навч. посіб. / Р.В.Войтович, Л.В.Гонюкова, Н.М.Дармограй, Ю.Г.Кальниш та ін.; За заг. ред. А.М.Пойченка, В.А.Ребкала. – О.: ОРІДУ НАДУ, 2006. – 416 с. (Ю.Г.Кальниш – розд. 6.). – Авторських 65 с.

До наступної частини: Анотації

0 коментарів

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии