А.С.Д. в Google News - натисніть Підписатися

Використана Література. Політичний аналіз та державне управління

Концепти і парадокси політичного аналізу в державному управлінні

До попереднього розділу: Висновки

1. Dunn, William, Public Policy Analysis: An Introduction, 2nd ed., Englewood Cliffs, – N-Y.: Prentice Hall, 1994. – 380 р.
2. Браун М. Пол. Посібник з аналізу державної політики / Пол Браун / Пер. З англ. – К.: Основи, 2000. – 243 с.
3. Вайс К.Г. Оцінювання: методи дослідження програм та політики / К.Г. Вайс / Пер. з англ. Р.Ткачука; Наук.ред. О.Кілієвич. – К.: Основи, 2000. – 671 с.
4. Валевський О.Л. Державна політика в Україні: методологія аналізу, стратегія, механізми впровадження: Моногр. / О.Л. Валевський. – К.: НІСД, 2001. – 242 с.
5. Ведунґ Е. Оцінювання державної політики і програм / Е. Ведунг / Пер. з англ. В.Шульги. – К.: ВСЕУВИТО, 2003. – 350 с.
6. Аналіз політики: Концепції і практика / Веймер, Девід Л., Вайнінг, Ейден Р. / Пер. з англ. І.Дзюб, А.Олійник; Наук. ред. О.Кілієвич. – К.: Основи, 2000. – 654 с.
7. Вступ до аналізу державної політики: Навч. посіб./ В.Романов, О.Рудік, Т.Брус. - К.: Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2001. – 238 с.
8. Горбатенко В.П. Політичне прогнозування: теорія, методологія, практика / В.П. Горбатенко / Ін-т держ. і права ім. В.М.Корецького НАН України. – К.: Генеза, 2006. – 395 с.
9. Дегтярев А.А. Политический анализ как прикладная дисциплина / А.А. Дегтярев. – М.: МГИМО МИД РФ, 2004. – 320 с.
10. Державна політика: аналіз та механізми її впровадження в Україні: Навч. посіб. / Кол. авт. За заг. ред. В.А.Ребкала, В.В.Тертички. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 232 с.
11. Законы Мерфи [Електронний ресурс] - Режим доступу - http://murphy-law.net.ru/meeting.html.
12. Истон Дэвид. Категории системного анализа политики / Д. Истон // Філософія політики: Хрестоматія: у 4 Т. / Авт.-упоряд. В.П.Андрущенко (кер.) та ін. – К.: Знання України, 2003. – Т. 3. – С. 217 – 233.
13. Кальниш Ю.Г. Політична аналітика в державному управлінні: теоретико-методологічні засади: Моногр. / Ю.Г. Кальниш. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – 272 с.
14. Качинський А.Б., Кальниш Ю.Г. Сучасні політико-управлінські концепти стратегічного розвитку // Актуальні проблеми внутрішньої політики: Наук. журн.: Додаток до Вісн. НАДУ / Ред. кол. під кер. О.О.Рафальського, – К.: Вид-во НАДУ. 2004, – Вип. 2. – С. 59 – 66.
15. Коваленко А.О. Політичний аналіз і прогнозування / А.О. Коваленко. – К.: Наук. світ, 2002. – 201 с.
16. Константин Багрянородный. Об управлении империей / Багрянородній Константин. – М.: Наука, 1991. – 496 с.
17. Макіавеллі Ніколо. Державець / Н. Макіавеллі // Філософія політики: Хрестоматія: у 4 т. / Авт. упоряд. В.П.Андрущенко та інш. – К.: Знання України, 2003. – Т.1. – С. 259 – 265.
18. Пал Леслі А. Аналіз державної політики / Л.А. Пал / Пер. З англ.. І.Дзюб. – К.: Основи, 1999. – 422 с.
19. Парадокс [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – Режим доступу - http://uk.wikipedia.org/wiki.
20. Пойченко А.М. Політичний процес в сучасній Україні: Навч. посіб. /А.М. Пойченко. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – 56 с.
21. Політична аналітика та прогнозування: Навч. посіб./ Ребкало В.А., Валевський О.Л., Кальниш Ю.Г., – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 60 с.
22. Ребкало В.А. Практикум з політичної аналітики в державному управлінні: Навч.-метод. посіб. / Ребкало В.А., Кальниш Ю.Г., – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 56 с.
23. Симонов К.В. Политический анализ: Уч. пос. / К.В. Симонов. – М.: Логос, 2002. – 280 с.
24. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учеб. / А.И. Соловьев. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 559 с.
25. Телешун С.О. Політична аналітика, прогнозування та політичні консультації: Курс лекцій / Телешун С.О., Баронін А.С., – К.: Видавець Паливода А.В., 2001. – 112 с.
26. Теорія і практика політичного аналізу: Навч. посіб. / За заг. Ред Валевськогог О.Л., Ребкала В.А. – К.: Міленіум, 2003. – 226 с.
27. Тертичка В.В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні / В.В. Тертичка. – К.: Вид-во „Основи”, 2002. – 750 с.
28. Туронок С.Г. Политический анализ: курс лекций / С.Г. Туронок. – М.: Университетский гуманитарный лицей, 2003. – 256 с.
29. Хрусталев М.А. Теория политики и политический анализ: Учебное пособие / М.А. Хрусталев. – М.: МГИМО, 1991. – 340 с.

0 коментарів

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии