А.С.Д. в Google News - натисніть Підписатися

Корупція в Україні. Література

Корупція в Україні: причини поширення та механізми протидії

До попереднього розділу: Базові принципи та концептуальні засади наукового супроводу державної політики у сфері протидії корупції

1. Симоненко В. Коррупция – это реальная угроза безопасности державы / В. Симоненко // День. – 2006. – № 166. – С. 1-2.
2. Голмс С. Політична корупція перехідної доби / С. Голмс : [За ред. С. Коткіна, А. Шайо]. – К.: К.І.С., 2004. – 440 с.
3. Заброда Д.Г. Взаємодія суб’єктів боротьби з корупцією (адміністративно-правовий аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук / Д.Г. Заброда. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2005. – 19 с.
4. Кабанов, П. А. Политическая коррупция :Краткий обзор существующих дефиниций / П. А. Кабанов // Следователь. – 2003. – № 1. – С. 48 – 52.
5. Кальниш Ю.Г. Концепція наукового супроводу державної політики України у сфері протидії корупції [Електронний ресурс] / Кальниш Ю.Г. : режим доступу - http://www.niss.gov.ua/
6. Конончук С. Політична корупція в очікуванні президентських виборів [Електронний ресурс] // RU. 15-й рік видання. – 2009. – № 36/596.
7. Корупція в судовій системі : довідник / [ заг.ред В. Пенько, уклад. А. Демчук]. — Луцьк, 2008. — 98с.
8. Корупція в Україні як фактор соціальної та політичної дійсності / О.М. Михальченко // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. – 2007. – Вип. 35. — С. 313-322.
9. Корупція в Україні: 2004 рік (погляд з 2008 року): аналітичний звіт / [Буроменський М. В., Сердюк О. В., Фесенко В. В., Колісник В. П., Веніславський Ф. В.] за заг. ред. М.В. Буроменського, О.В. Сердюка / Інститут прикладних гуманітарних досліджень. – Х.: Яшма, 2008. – 224с.
10. Коткін С. Політична корупція перехідної доби / Коткін С., Шайо А. – К.: КІС, 2004. – 440 с.
11. Лазарев Е.А. Трансформации политических режимов в странах СНГ
12. Мельник М.І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії : [монографія] / М.І. Мельник. – К.: Атіка, 2001. – 304 с.
13. Мельник М.І. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми протидії корупції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. юр. наук / М.І. Мельник. – К.: Національна академія внутрішніх справ, 2002. – 32 с.
14. Міщенко С. Політична корупція: український діагноз
15. Невмержицький Є.В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії : [монографія] / Невмержицький Є.В. – К. : КНТ : Академія прокуратури України. – 2008. — 368с.
16. Невмержицький Є.В. Корупція як соціально-політичне явище: особливості проявів і механізми подолання в сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук / Є.В. Невмержицький. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 1999. – 24 с.
17. Політична корупція – диктатура в Україні // Матеріали «круглого столу»
18. Політична корупція в Україні: суб’єкти, прояви, проблеми протидії [на правах рукопису] // Інформаційно-аналітичні матеріали до фахової дискусії «Політична корупція в Україні: стан, чинники, засоби протидії». – К.: Центр ім. О Разумкова. – 90с.
19. Порта Донатела дела. Брудні оборудки: Учасники, ресурси та механізми політичної корупції / Порта Донатела дела, А. Ванучі. – К.: К.І.С., 2006. – 302 с.
20. Прохоренко О.Я. Корупція по-українськи: Сутність, стан, проблеми / Прохоренко О.Я. – К. Національна академія держ. управління при Президентові України, 2005. – 166 с.
21. Прохоренко О.Я. Протидія корупційним проявам у системі державної служби України (організаційно-правовий аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. / О.Я. Прохоренко. – К.: НАДУ, 2004. – 22с.
22. Пугач В.Г. Феномен бюрократії в трансформаційному суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук / В.Г. Пугач. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2006. – 18 с.
23. Регуляторна політика як інструмент боротьби з корупцією : конспект лекцій / [за ред. Д.В. Ляпіна та К.М. Ляпіної] – К.: Інститут Конкурентного Суспільства, 2007. – 228 с.
24. Рогульський С.С. Адміністративно-правові заходи боротьби з корупцією в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук / С.С. Рогульський. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005. – 21 с.
25. Рогульський С.С. Соціально-правовий аналіз поняття корупції і корупційних діянь / С.С. Рогульський // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – Вип. 24 (частина ІІ). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2000. – С. 153–164.
26. Рудик О. Політична корупція в умовах сучасної демократії
27. Тучак Р.М. Корупція як соціально–правове явище / Р.М. Тучак // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. – № 3 (30). – С. 203–209.
28. Тучак Р.М. Адміністративно-правові засади боротьби з корупцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук / Р.М. Тучак. – Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2007. – 21 с.
29. Філп М. Політична корупція, демократизація та реформа / Політична корупція перехідної доби / [Пер. з англ. С. Коткіна та А. Шайо]. – К.: К.І.С., 2004.
30. Hellman J., Seize the state, seize the day: state capture, corruption and influence in transition / J. Hellman, G. Jones, D. Kaufmann // World Bank policy research. Working paper. – 2000. – № 2444.
31. Holmes S. What Russia teaches us now. How weak states threaten freedom / S. Holmes // The American prospect. – 1998. – Vol. 8, Issue 33.
32. Kaufmann D. Corruption: the facts / D. Kaufmann // Foreign policy. – 1997. – № 3. – Р. 114.

0 коментарів

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии